სოციალურად დაუცველი და სხვა შეღავათებით მოსარგებლე მოსწავლეების პირველადი რეგისტრაცია 2021-2022 სასწავლო წლისთვის