ტესტი

* რეგისტრაციის ერთჯერადი საფასური შეადგენს 25 ლარს

პირველადი რეგისტრაციის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე, დეტალურ ინფორმაციას მიიღებთ შეტყობინების სახით.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური ვითარების შესაბამისად, პირველადი რეგისტრაციის დასრულების შემდგომ, ეროვნული სასახლის წარმომადგენლები ეტაპობრივად დაგიკავშირდებიან ჯგუფებში განაწილებისა და შესაბამისი საფასურის გადახდასთან დაკავშირებით.


ეროვნული სასახლის სერვისები (ერთი თვის საფასური)სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მიმართულება:

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენთვის სასურველი დღეები და საათები (მაგ: ორშაბათი-ხუთშაბათი დილის საათები, სამშაბათი-პარასკევი, შაბათი-კვირა დღის საათები და ა.შ.). მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, ეროვნული სასახლის მიერ მოხდება მოსწავლის განაწილება შესაბამის ჯგუფებში. აქვე შეგიძლიათ მიუთითოთ თქვენთვის სასურველი პედაგოგის სახელი და გვარი, რაც მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული ბავშვების ჯგუფებში განაწილების დროს


ყოველთვიური გადასახადი:


*აღნიშნული სარეგისტრაციო ფორმა არ მოიცავს იმ სერვისებს, სადაც მიღება წარმოებს წინასწარი მოსმენის/გასაუბრების შედეგად (მაგ: ანსამბლი "სი-მი", ანსამბლი "მზიური", ამერიკული კუთხე და სხვ.).

აღნიშნულ სერვისებზე ინფორმაციის მიღებისთვის, გთხოვთ დარეკოთ ეროვნული სასახლის ცხელ ხაზზე:
599 899 755


რეგისტრაციის საფასური

საბანკო რეკვიზიტები:

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი: TRESGE22

მიმღების სახაზინო კოდი: 74327 7499

დანიშნულება – (მიუთითეთ მოსწავლის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი)
რეგისტრაციის ღირებულება.

თანხა – 25 ლარი

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, აღნიშნულ სახაზინო კოდზე ხდება მხოლოდ რეგისტრაციის საფასურის გადახდა


სარეგისტრაციო საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის ატვირთვა


სწავლის საფასური

საბანკო რეკვიზიტები:

მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი: TRESGE22

მიმღების სახაზინო კოდი: 74327 7332

დანიშნულება – მიუთითეთ პედაგოგის სახელი და გვარი, მოსწავლის სახელი და გვარი.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, აღნიშნულ სახაზინო კოდზე ხდება მხოლოდ სწავლის საფასურის გადახდა

სწავლის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთის ატვირთვა არ არის სავალდებულო.


მათ, ვინც ეროვნულ სასახლეში პირველად რეგისტრირდება (არ ყოფილა დარეგისტრირებული 2020-2021 სასწავლო წელს), გთხოვთ ატვირთოთ საჭირო დოკუმენტაცია

დასაშვები ფორმატი jpg, pdf ან jpeg

ფაილის მაქსიმალური ზომა - 5 მეგაბაიტი


ა(ა)იპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის“ ონლაინ რეგისტრაციით სარგებლობისას, თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით პირობას, დაამუშავოს სასახლემ თქვენს მიერ მოწოდებული და მასთან დაკავშირებული ყველა და ნებისმიერი საჭირო პერსონალური ინფორმაცია. ა(ა)იპ „მოწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე“ თავისი საქმიანობის დროს ვალდებულია დაიცვას მომხმარებლის პირადი მონაცემები საქართველოს კანონმდებლობის, მათ შორის, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის შესაბამისად. სასახლე ვალდებულია შეინახოს და დაიცვას პერსონალური ინფორმაცია გამჟღავნებისაგან, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს ინფორმაცია გადაეცემა უფლებამოსილ პირს, რომელსაც აქვს ლეგიტიმური მიზეზი, ფლობდეს მას.

ვადასტურებ ჩემ მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სისწორეს